• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny

Chrzest

Formalności związane z Sakramentem Chrztu Świętego

  1. Przynajmniej na 2 miesiące przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają się do kancelarii w celu ustalenia daty
     i godziny chrztu.
  2. Należy przynieść ze sobą Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu).
  3. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię świętą. 

Kto może być chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami wierzącymi i praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko “od święta”). Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza, że mogą pełnić tę funkcję.

W sytuacji, gdy rodzicem chrzestnym ma być uczeń w wieku szkolnym, winien on przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję katechezy (od nauczyciela prowadzącego).

Wykaz dokumentów

  • akt urodzenia (odpis),
  • wyciąg z aktu Sakramentu Małżeństwa rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są spoza parafii).