• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
List Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego nt. katechezy szkolnej

List Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego nt. katechezy szkolnej

„W trosce o formację nowych pokoleń Polaków”.

Słowo Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego nt. katechezy szkolnej.

 

Drodzy Rodzice! Szanowni Katecheci: Panie i Panowie! Siostry Zakonne i Księża! Kochani Diecezjanie!

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Catechesi tradendae pisał: „Katecheza była i będzie zawsze dziełem, do którego cały Kościół winien czuć się zobowiązany i którego powinien pragnąć. Poszczególni jednak członkowie Kościoła mają zróżnicowane obowiązki, wypływające z powołania każdego z nich. Szczególne zadanie wypełniają rodzice, stosownie do swego stanu, nauczyciele, różni pracownicy Kościoła, katecheci i ludzie odpowiedzialni za środki społecznej informacji, wszyscy – każdy w swoim zakresie – mają bardzo określone zadania w kształtowaniu świadomości wierzących, co jest sprawą tak ważną dla życia Kościoła, nie mówiąc o jej wpływie na życie społeczeństwa” (Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 16).

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że od zawsze katecheza ma charakter ewangelizacyjny i służy integralnemu rozwojowi człowieka. Natomiast każdy polski obywatel jako chrześcijanin ma prawo, aby zgodnie z dotychczasowym porządkiem prawnym, lekcje religii były organizowane w szkole. Niestety, nieprzychylny klimat jaki tworzą politycy wokół katechezy szkolnej, budzi wiele kontrowersji i obaw, a zwłaszcza u katechetów świeckich, którzy są w pełni wykwalifikowanymi i przygotowanymi do pracy nauczycielami.

Dlatego w trosce o nich i o dzieło katechetyczne Kościoła w naszej Ojczyźnie, w tym w diecezji kieleckiej, zapraszam do wspólnej modlitwy o poszanowanie konstytucyjnych praw polskich obywateli i zagwarantowanie dostępu do szkolnych zajęć religii (art. 53.4. Konstytucji RP). Zdajemy sobie sprawę, że w minionej historii, w Polsce Ludowej, usuwano katechezę ze szkół kilkukrotnie, czego sam doświadczyłem w 1961 roku. Uderzenie w podstawowe, konstytucyjne prawo obywatelskie do wolności sumienia i religii (art. 53.1. Konstytucji RP) byłoby więc i dziś czymś oburzającym, a zarazem powrotem do niechlubnych kart polskiej historii.

Słowo pasterskie, które do Was kieruję, drodzy Bracia i Siostry, nie zmierza ku żadnej polemice, nie jest ingerencją w polityczne utarczki, ale wyłącznie przypomnieniem bolesnej przeszłości, a przede wszystkim wyrażeniem głosu osób, które czują się dotknięte rozsiewanymi, nieodpowiedzialnymi opiniami. A te skądkolwiek pochodzą, są przejawem daleko idącego braku szacunku i tolerancji, a jednocześnie burzą dobry klimat oraz zaufanie do władz politycznych i oświatowych na najwyższych szczeblach.

Z tym większą troską módlmy się w tych intencjach, aby rodzice oraz ich dzieci, które wciąż licznie uczęszczają na lekcje religii, mieli poczucie autentycznego bezpieczeństwa, dalekiego od niepokojów, które polskie społeczeństwo i Kościół przeżywali w minionych dekadach historii naszej Ojczyzny.

W diecezji kieleckiej, w szkolnych lekcjach religii, bierze udział ok. 90% uczniów, którzy są kształtowani na płaszczyźnie wiedzy religijnej przez 691 nauczycieli religii, w tym 373 katechetów świeckich, 253 księży diecezjalnych, 49 sióstr oraz 16 księży zakonnych.

Drodzy Bracia i Siostry ‒ szanowni Rodzice i Uczniowie ‒ bądźmy solidarni w modlitwie i świadomi, że katecheza szkolna jest czymś bardzo potrzebnym w formacji nowych pokoleń Polaków.

Niech wyrazem naszego zaufania w przyszłość bez obaw będą słowa Ojca Świętego Franciszka z Adhortacji Apostolskiej o ufności w miłosierną miłość Boga C’est la confiance: „Jeśli znajdujemy się w rękach Ojca, który bezgranicznie nas kocha (…) bez względu na okoliczności; będziemy mogli podążać naprzód niezależnie od tego, co się zdarzy i, w taki czy inny sposób, w naszym życiu wypełni się projekt miłości i spełnienia” (Franciszek, Adhortacja apostolska, C’est la confiance, 24). Amen.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem

 Wasz Biskup

†JAN PIOTROWSKI